Language structure: variation and change

Uncategorized

Defense Moragh Gordon

Promotie Mo Gordon: de ontwikkeling van Standaardengels in Bristol (1400-1700)

Op 21 november verdedigde Mo Gordon (Language structure: variation and change) haar proefschrift waarin ze taalvariatie en -verandering onderzocht in teksten uit het Bristol van de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Met haar onderzoek werpt Gordon nieuw licht op het ontstaan van het geschreven Standaardengels.

HET ONTSTAAN VAN STANDAARDTALEN
Gordon voerde haar promotieonderzoek uit binnen het onderzoeksproject Emerging Standards: Urbanisation and the Emergence of Standard English, c.1400-1700. Hoe bepalen we wat een standaardtaal is? Hoe ontstaan standaardtalen eigenlijk? Dit zijn vragen die centraal stonden in het project. Door de ontwikkeling van het geschreven Standaardengels onder de loep te nemen probeert het project vast te stellen wat voor processen een rol spelen in het ontstaan van standaardtalen.
STATUS EN PRESTIGE IN DE METROPOOL
Zoals vaak het geval is in studies naar standaardtalen, worden factoren zoals de status en het prestige die met een bepaalde taalvariëteit geassocieerd wordt als de belangrijkste redenen gezien waarom een taal een standaardtaal wordt. In het geval van het geschreven Standaardengels wordt het economische en politieke belang van de metropool en de daarmee gepaard gaande status en prestige die stad uitdroeg dan ook gezien als de belangrijkste factoren die ervoor zorgden dat de geschreven taal van Londenaren zich verspreidde over het land en uiteindelijk landelijk geaccepteerd werd als de standaard.
ONDERBELICHTE FACTOREN
Deze beweringen zijn echter vaak gebaseerd op studies die slechts een gering aantal teksten uit Londen bekijken. Daarnaast wordt het belang van andere belangrijke Engelse steden onderschat en worden andere mogelijk relevante factoren zoals de rol van taal- en dialectcontact, alfabetisering, en verschillende tekstconventies onderbelicht.
NIEUW LICHT OP HET STANDAARDISATIEPROCES
Gordon vult die leemte op door zich te richten op Bristol, dat na Londen de belangrijkste havenstad was en ook een hoge tekstproductie kende. Op basis van een nieuw samengesteld corpus van gegevens uit het bevolkingsregister en persoonlijke teksten uit Bristol in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd, schijnt Gordon nieuw licht op het standaardisatieproces van het Engels, met name op het gebied van geletterdheid, migratie en tekstsoort.
CONCLUSIES
Haar resultaten laten zien dat in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, het Standaardengels niet op één locatie in één periode ontstond, maar dat de ontwikkeling van het Standaardengels gezien moet worden als een complexe reeks van lopende processen die zich gelijktijdig in verschillende grote steden met een hoge tekstproductie en geletterdheid voltrok. Met haar onderzoek laat Gordon zien dat er naast factoren als prestige en taalbeleid, ook rekening gehouden moet worden met taalkundige factoren, demografie en de sociale en historische context als we een zo compleet mogelijk beeld willen krijgen van de ontwikkeling van geschreven standaardtalen.